Понеделник 22 Юли 2024

Услуги

 

От 01.12.2014г. Счетоводна кантора "КАЛИА" предлага и услуги свързани с учредяване на нови фирми ЕТ, ООД, ЕООД. Всички юридически услуги се извършват от компетентен и квалифициран  юрист с опит в тази област , а именно Адвокат Росица  Митрева.

Пакетът от счетоводни услуги, които извършваме включва следните дейности.

1. МЕСЕЧНО СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ

  • Включва:

- осчетоводяване на приходни, разходни и банкови документи. Месечното осчетоводяване дава възможност на клиентите във всеки момент да наблюдават материалната и складова база, както и финансовия резултат на фирмата. 

2. ДДС

  • Включва:

- регистриране по ДДС

- съставяне на дневници за покупки и продажби, както и ддс декларация

- подаване на декларация по ДДС към НАП /по електронен път/

3. ТРЗ

  • Включва:

- обработване на разплащателни ведомости.

- съставяне на Декл.обр. 1 и Декл.обр. 6 , както и ежемесечното им подване към НАП /по електронен път/

- съставяне на различни видове справки и удостоверeния, свързани с разплащателната ведомост

4. ИНТРАСТАТ    

  • Включва:

- съставяне на интрастат декларации-придобиване и изпращане

- подаване на Интрастат декларациите към НАП

5. БАНКОВИ ДОКУМЕНТИ

  • Включва:

- писане на банкови формуляри

- внасяне на документите в банката и получаване на поща

6. КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ

  • Включва:

- консултиране на клиентите по въпроси касаещи счетоводното законодателство и финансовото състояние на фирмата.

За клиентите на фирмата с месечен абонамент консултирането е включено в цената на месечната такса. Еднократно консултиране на фирми се заплаща по ценоразпис.

7. ДРУГИ УСЛУГИ

  • Включва:

- Съставяне на документи свързани с кандидатстване за фирмен заем

- Подаване на заявления към НАП за издаване на различни удостоверения и справки.